۱۴۰۳/۰۴/۰۳

پروفایل سازمان ها و شرکت های منتخب

پروفایل کاربران منتخب

صنعت ساختمان

اقتصاد و بازار سرمایه

هوش مصنوعی

صنایع مرتبط

شرکت های ساختمانی

گردشگری

رویدادها در حوزه ساختمان

قوانین و مقررات

تصاویر

فیلم و صوت

فیلم / ربات صاف کننده سطح بتن
این ربات در عرض یک ساعت یک سطح بتنی 1076 فوت مربعی را صاف می کند.
video-icon
تخلفات عامل مهم اختلال در نظم اداری و بی‌نظمی شهری اهواز است
فیلم / ربات صاف کننده سطح بتن
video-icon
تخلفات عامل مهم اختلال در نظم اداری و بی‌نظمی شهری اهواز است
فیلم / پنل خورشیدی تا شو
video-icon
تخلفات عامل مهم اختلال در نظم اداری و بی‌نظمی شهری اهواز است
مرتع بادیانلی + فیلم
video-icon
تخلفات عامل مهم اختلال در نظم اداری و بی‌نظمی شهری اهواز است
مدیریت بتن و کاهش پسماندها
video-icon
تخلفات عامل مهم اختلال در نظم اداری و بی‌نظمی شهری اهواز است
مزایای استفاده از سیمان های آمیخته
video-icon
تخلفات عامل مهم اختلال در نظم اداری و بی‌نظمی شهری اهواز است
ویدیو / نقش تعاونی ها در نهضت ملی مسکن
video-icon
نمایش بیشتر