۱۴۰۱/۱۱/۱۶

صنعت ساختمان/ بهره برداری

نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟