۱۴۰۳/۰۳/۰۲

معامله امتیاز طرح های حمایتی مسکن ممنوع است

<img src="https://akhbarsakhteman.com/news_images/iran-16987.jpg" alt="معامله امتیاز طرح های حمایتی مسکن ممنوع است" title="معامله امتیاز طرح های حمایتی مسکن ممنوع است" /><br/>معاون مسکن و ساختمان راه‌ و شهرسازی سیستان و بلوچستان : هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن و سایر طرح های حمایتی حوزه مسکن ممنوع است و با متخلفان مطابق قانون برخورد می شود.
 معامله امتیاز طرح های حمایتی مسکن ممنوع است
معامله امتیاز طرح های حمایتی مسکن ممنوع است
معاون مسکن و ساختمان راه‌ و شهرسازی سیستان و بلوچستان : هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن و سایر طرح های حمایتی حوزه مسکن ممنوع است و با متخلفان مطابق قانون برخورد می شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید