۱۴۰۲/۰۷/۰۱

برای صنعتی سازی مسکن باید روش های تامین مالی تغییر کند

<img src="https://akhbarsakhteman.com/news_images/iran-16958.jpg" alt="برای صنعتی سازی مسکن باید روش های تامین مالی تغییر کند" title="برای صنعتی سازی مسکن باید روش های تامین مالی تغییر کند" /><br/>مدیرعامل بانک مسکن گفت: برای صنعتی سازی ساخت مسکن باید روش های تامین مالی تغییر کند.
 برای صنعتی سازی مسکن باید روش های تامین مالی تغییر کند
برای صنعتی سازی مسکن باید روش های تامین مالی تغییر کند
مدیرعامل بانک مسکن گفت: برای صنعتی سازی ساخت مسکن باید روش های تامین مالی تغییر کند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟