۱۴۰۳/۰۳/۰۲

نشست با موضوع «تهران در روایت های غیر داستانی»؛ از سلسله گفتگو های تهران و هنر

مؤسسه تهران، مطالعات کلانشهر و مؤسسه فرهنگی هنری ته رنگ برگزار می کنند؛  نشست با موضوع: «تهران در روایت های غیر داستانی»؛ از سلسله گفتگو های تهران و هنر سخنرانان و موضوعات سخن: سخنران: عباس کاظمی؛ دکتری جامعه‌ شناسی دانشگاه تهران، عضو هیات علمی مؤسسه ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  موضوع: مسئله شدن […]
نشست با موضوع «تهران در روایت های غیر داستانی»؛ از سلسله گفتگو های تهران و هنر
مؤسسه تهران، مطالعات کلانشهر و مؤسسه فرهنگی هنری ته رنگ برگزار می کنند؛  نشست با موضوع: «تهران در روایت های غیر داستانی»؛ از سلسله گفتگو های تهران و هنر سخنرانان و موضوعات سخن: سخنران: عباس کاظمی؛ دکتری جامعه‌ شناسی دانشگاه تهران، عضو هیات علمی مؤسسه ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  موضوع: مسئله شدن […]

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید