۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تمامی ارکان دولت در تامین مسکن آحاد جامعه مشارکت کنند

معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه تمامی ارکان دولت در تامین مسکن آحاد جامعه مشارکت کنند، گفت: برنامه تولید مسکن در روستاها، شهرهای کوچک و شهرهای جدید جزو راهبردهای وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن متقاضیان است.
تمامی ارکان دولت در تامین مسکن آحاد جامعه مشارکت کنند
معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه تمامی ارکان دولت در تامین مسکن آحاد جامعه مشارکت کنند، گفت: برنامه تولید مسکن در روستاها، شهرهای کوچک و شهرهای جدید جزو راهبردهای وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن متقاضیان است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟