۱۴۰۳/۰۴/۰۴

تمامی ارکان دولت در تامین مسکن آحاد جامعه مشارکت کنند

معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه تمامی ارکان دولت در تامین مسکن آحاد جامعه مشارکت کنند، گفت: برنامه تولید مسکن در روستاها، شهرهای کوچک و شهرهای جدید جزو راهبردهای وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن متقاضیان است.
تمامی ارکان دولت در تامین مسکن آحاد جامعه مشارکت کنند
معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه تمامی ارکان دولت در تامین مسکن آحاد جامعه مشارکت کنند، گفت: برنامه تولید مسکن در روستاها، شهرهای کوچک و شهرهای جدید جزو راهبردهای وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن متقاضیان است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید