۱۴۰۲/۰۷/۰۴

طرح روستای گردشگری باز هم شکست خواهد خورد؟

متولی حفظ و نگهداری روستاهای کشور برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی، مهاجرت معکوس و کاهش تبعات خشکسالی، طرح راه اندازی روستای گردشگری را در دستورکار قرار داده است.
 طرح روستای گردشگری باز هم شکست خواهد خورد؟
طرح روستای گردشگری باز هم شکست خواهد خورد؟
متولی حفظ و نگهداری روستاهای کشور برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی، مهاجرت معکوس و کاهش تبعات خشکسالی، طرح راه اندازی روستای گردشگری را در دستورکار قرار داده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟