۱۴۰۲/۰۷/۰۱

نمونه رای شورای انتظامی درخصوص قصور مهندس ناظر تاسیسات

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، نمونه رای شورای انتظامی درخصوص قصور مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی در بازدید مستمر و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی را منتشر کرد. نوشته نمونه رای شورای انتظامی درخصوص قصور مهندس ناظر تاسیسات اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
نمونه رای شورای انتظامی درخصوص قصور مهندس ناظر تاسیسات
نمونه راي شوراي انتظامي درخصوص قصور مهندس ناظر تاسيسات

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، نمونه رای شورای انتظامی درخصوص قصور مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی در بازدید مستمر و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی را منتشر کرد.

نوشته نمونه رای شورای انتظامی درخصوص قصور مهندس ناظر تاسیسات اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟