۱۴۰۲/۰۷/۰۲

نحوه اخذ سند مالکیت المثنی

یکی از آثار حقوقی مربوط به ثبت املاک، سند مالکیت می‌باشد. در صورت از بین رفتن و گم شدن سند مالکیت باید مالک از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند کند.
نحوه اخذ سند مالکیت المثنی

به گزارش اخبار ساخته ها؛ برای صدور سند مالکیت المثنی باید شرایطی طی شود و هر شخص شرایط صدور سند مالکیت را ندارد.

در صورتی که سند نزد فرد دیگری بوده باشد. و حتی پس گرفتن آن از طریق مراجع قضایی امکان‌پذیر نباشد، صادر می‌گردد.

در صورت مفقود شدن یا دزدیده شدن باید مالک درخواست صدور سند را به صورت کتبی بیان کند و استشهادیه ای به امضای حداقل ۳ نفر که امضای آن‌ها از طرف یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به اداره ثبت تحویل داده شود.

مراحل کلی اخذ سند مالکیت المثنی

مراحل کلی اخذ سند به صورت زیر می‌باشد:

۱-از اداره ثبت دو برگه استشهادیه دریافت کنید.

۲- فرم استشهادیه محلی را تکمیل کنید.

۳- ارجاع به یکی از دفاتر اسناد رسمی به منظور گواهی امضا در زیر استشهادیه

۴- ارجاع به اداره ثبت و ارایه درخواست و استشهادیه و پرداخت کردن هزینه انتشار آگهی

بعد از گذاراندن مراحل بالا و ارایه دادن تقاضانامه کتبی به پیوست استشهادیه، اداره ثبت اقدام به ثبت موضوع در دفتر املاک می‌نماید. و به دفاتر اسناد رسمی از طریق بخشنامه اعلام کنید و ظرف مدت یک هفته با دریافت هزینه‌های لازم، مفقود شدن سند در یک نوبت پس از ارسال آگهی به اداره کل ارشاد اسلامی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ می‌شود.

چنانچه از تاریخ انتشار آگهی و ظرف ۱۰ روز اعتراضی صور ت نگیرد سند مالکیت المثنی صادر می‌گردد.

پس از تشکیل پرونده برای گذاشتن وقت و اعلام وقت مراجعه بعدی به شعبه بایگانی به متقاضی ارسال خواهد شد. متقاضی جهت پیگیری به اداره ثبت در زمان تعیین شده مراجعه کند.

در روزنامه این موارد منتشر می‌شود:

نام و نام خانوادگی مالک سند

آدرس محل ملک و شماره پلاک ثبتی

 خلاصه ای از چگونگی از بین رفتن یا گم شدن مالکیت

 معاملاتی که درباره اظهارات نوشته شده مالک در سند مالکیت و سند ثبتی

 اگر کسی درباره آگهی موجود در روزنامه‌های کثیر النتشار اعتراضی داشته باشد و سند مالکیت دارد باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ نشر آگهی به اداره ثبت محل مراجعه کنید. و با ارایه دادن اصل سند مالکیت اعتراض خود را اعلام کنند.

 اگر در طی اون زمان اعتراضی وجود نداشته باشد یا اعتراض بدون سند مالکیت باشد، اعتراض فاثد اثر است و طبق مقررات نحوه اخذ سند مالکیت المثنی برای متقاضی صادر می‌شود.

ابطال سند مالکیت المثنی

اگر مالک با سند مالکیت قبلی به ادره ثبت اعلام کتبی کند. و اگر با سند المثنی معامله ای صورت نپذیرفته باشد، باعث شده که ابطال سند مالکیت المثنی می‌شود.

اگر با سند مالکیت المثنی معامله‌ای انجام شود. سند مالکیت اصلی از مالک گرفته می‌شود و بعد از آن باطل می‌شود و در پرونده ضبط می‌شود.

متن ماده مربوط به سند مالکیت المثنی

متن ماده ۱۲۰ مربوط به سند المثنی به صورت زیر است:

ماده ۱‍۲۰:
در مواردی که مالک به علت گم شدن یا از بین رفتن سند تقاضای صدور المثنی سند می‌کند. باید نحوی گم شدن یا از بین رفتن سند را به صورت کتبی به اداره ثبت محل اعلام کند. و استشهادیه‌ای مبتنی بر شاهدین و اظهار حداقل سه نفر که هویت و امضای آنها، به گواهی یک نفر از شاهدین مذکور رسیده است. و هویت و امضای آن به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده ضمیمه شود.

پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد اداره ثبت باید اول آن را ثبت و در دفتر املاک هم ثبت کنید.  و سپس طی بخش نامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کنید. در محل هایی که از کامپیوتر استفاده می شود. صدور بخش نامه مربوطه لازم نیست و باید موضوع را به متصدی مربوطه ابلاغ کنید.  و پس از پرداخت هزینه درخواست شده یک نوبت در یکی از روزنامه های آگهی‌ ثبتی و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درج شود، آگهی کنید.

تا ده روز بعد از انتشار آگهی اعتراضی از جمله اصل سند مالکیت یا سند معامله صورت نگرفت. اداره ثبت اقدام به صدور سند المثنی می کند. و در صورت گم شدن مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت باید سند المثنی صادر شود.

تبصره‌ها برای دریافت و گرفتن سند

این تبصره ها برای دریافت و گرفتن سند ملکی به صورت زیر می‌باشد.

تبصره اول: هنگام صدور المثنی سند مالکیت باید اداره ثبت مراتب را به دفاتردیگر به صورت کتبی اعلام کند. و تذکر دهند که هر گونه سند معامله‌ای نسبت به پلاک موضوع المثنی تنظیم نماید از ثبت ملکی استعلام بگیرند.

در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند. دفتری برای ثبت شماره پلاک از این دست املاک هریک از دفترخانه‌ها باید داشته باشند. که در موقع تنظیم سندها به آن رجوع کنند. در صورتی که مورد معامله‌ای از املاکی که نسبت به صدور سند‌المثنی که باید جریات ثبت ملکی را استعلام بگیرند. ور صورت نبودن هیچ مشکلی اقدام به تنظیم سند کنند.

شما می‌توانید از طریق رایانه یکسری مراحل انجام بدهید. اما دفاتر با توجه به نحوه اخذ سند مالکیت المثنی در موقع انجام معامله باید از ثبت استعلام بگیرد. و اگر از ثبت هیچ مشکلی وجود نداشت اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند.

تخلف از رعایت بررسی سند ملکی مستلزم کیفردرجه بالا در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی ‌می‌باشد.

تبصره دوم : اگر سند مالکیت در دست شخص ثالثی بوده است. باید مالک بتوانند با اخذ‌گواهی از دادگاه صادر کننده، حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند‌مالکیت‌المثنی بدهد.

در صورت ارایه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته است. اداره ثبت باید با راعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی کند.

تبصره سوم : هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت کند. و سایر مدارک ضروری، صدور سند مالکیت سهمیه خود را ماترک مورث تقاضا نمایند. و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد اخد از وراث است. که از ابزار و تسلیم آن به وراث یا اداره ثبت خودداری می‌نماید. اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه را یکبار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی نماید.

تبصره چهارم : در مواردی که سند بنام فرد دیگری صادر و بعدا به دولت منتقل شده باشد و سند مالکیت بنام دولت صادر شود.

به علت گم شدن و از بین رفتن سند مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی المثنای سند مالکیت را تقاضا کنند و مشمول این ماده باشند.

تبصره پنجم : سند مالکیت هنگامی که به دلایلی از جمله ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و جهات دیگر قسمتی از سند از بین برود یا قابل استفاده نباشد.

اداره ثبت اقدام به صدور المثنای سند مالکیت با توجه به تشریفات معین شده خواهد کرد. سند مالکیت ناقص یا خراب شده را باطل و در پرونده بایگانی قرار می دهند.

تبصره ششم : در صورت پیدا شدن سند مالکیت اولیه باید اعلام کتبی شود. و سند مالکیت المثنی باطل شد و طبق بخشنامه ای به دفاتر اسنادرسمی اعلام شود و در صورتی که با سند المثنا معامله ای انجام شده باشد. سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوطه بایگانی شود.

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟