۱۴۰۲/۰۷/۱۲

تحمیل هزینه اضافی به بخش مسکن توسط شهرداری‌ها و نظام مهندسی

«سید محمد مرتضوی» افزود: دولت برنامه گسترده‌ای برای جبران عقب‌ماندگی ساخت مسکن در نظر دارد و این در حالی است که هنوز فرآیندهای صدور مجوز و ساخت و ساز در کشور بسیار طولانی و غیرقابل قبول است. وی ادامه داد: در کشوری زندگی می‌کنیم که زمان، تورم تولید می‌کند که در قیمت تمام شده ملک، نوشته تحمیل هزینه اضافی به بخش مسکن توسط شهرداری‌ها و نظام مهندسی اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
تحمیل هزینه اضافی به بخش مسکن توسط شهرداری‌ها و نظام مهندسی

«سید محمد مرتضوی» افزود: دولت برنامه گسترده‌ای برای جبران عقب‌ماندگی ساخت مسکن در نظر دارد و این در حالی است که هنوز فرآیندهای صدور مجوز و ساخت و ساز در کشور بسیار طولانی و غیرقابل قبول است. وی ادامه داد: در کشوری زندگی می‌کنیم که زمان، تورم تولید می‌کند که در قیمت تمام شده ملک،

نوشته تحمیل هزینه اضافی به بخش مسکن توسط شهرداری‌ها و نظام مهندسی اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها