۱۴۰۳/۰۴/۰۵

معماری خانه کاشان

موقعیت خانه در حوالی فین کاشان و در دشت های پیرامون رشته کوه های کرکس، ایدۀ بهره مندی از نسیم کوه-دشت برای تعدیل گرمای سوزان اشان را بهمراه آورده.
معماری خانه کاشان

به گزارش اخبار ساخته ها؛ موقعیت خانه در حوالی فین کاشان و در دشتهای پیرامون رشته کوههای کرکس، ایدۀ بهره مندی از نسیم کوه-دشت برای تعدیل گرمای سوزان اشان را بهمراه آورده. از این رو، در تودۀ بنا شکافی ایجاد شده که از کنار حیاط های خانه می گذرد و تا انتهای زمین ادامه می یابد. این شکاف از یکسو نسیم محلی کوه به دشت را در خود می گیرد و در پیچ و تاب حیاط های سه گانۀ خانه تهویه طبیعی را ممکن می سازد و از سوی دیگر مسیر ورودی خانه را شکل داده و ورودی ساختمان را به میانۀ آن انتقال می دهد.

خانه شامل سه حیاط جنوبی، میانی، و شمالی است که با فضاهای بستۀ داخلی ترکیب شده است. بگونه ای که تمام فضاهای خانه با فضای باز و حیاط پیوند یافته، از نور طبیعی مناسب بهره مند است، و در هر گوشه از خانه دیدهای مکرّر به بیرون و مواجهه با قابی از آسمان میسر می باشد.

 عرصه بندی درونی و بیرونی به یاری حیاط میانی و با استفاده از لایه بندی فضایی رخ داده است. به این ترتیب که، حیاط عمومی و عرصۀ بیرونی در لایه های ابتدایی قرار دارند و لایه های بعدی، حیاط های خصوصی و عرصۀ درونی را در خود گرفته اند. و به این ترتیب، فضاهای خصوصی تر در لایه های عقب تر بنا جای گرفته اند و محرمیت شان تأمین شده است.

ضمن تفکیک عرصه های بیرونی و درونی و حفظ محرمیت فضاهای خصوصی، لایه های فضایی به گونه ای سازمان یافته که ارتباط بصری عرصه درونی با عرصه بیرونی فراهم است. به بیانی، حیاط میانی، بازیهای حجمی، و فضاهای پر و خالی، سیالیت بسیاری را در خانه موجب شده و امکان رؤیت کل خانه از عرصۀ درونی را فراهم کرده است. آشپزخانه که حریم خانم خانه است و در خصوصی ترین و عقب ترین لایه شکل گرفته، بر دو سوی خانه مسلط است؛ امکان دید به نشیمن، حیاط میانی، پذیرایی، و حیاط جنوبی، و مسیر ورودی را از یکسو و امکان دید به حیاط شمالی را از سوی دیگر دارد. یا اتاق خواب والدین که در خصوصی ترین و عقب ترین لایه از طبقه اول قرار دارد، بر نشیمن، مسیر ورودی و عرصۀ بیرونی از سویی و بر حیاط شمالی در سوی دیگر تسلط دارد.

 حیاط میانی نقش ورودی خانه را ایفا کرده و فضاهای خانه را در همان لحظۀ ورود به دو عرصۀ بیرونی و درونی تقسیم می کند. در عین حال، ارتباط بصری نیمه-شفافی را میان آنها موجب می شود. از اینرو، ضمن تفکیک عرصه ها، واسطه ای می شود تا لایه های گوناگون فضایی و توالی فضاهای باز و بسته ادراک و احساس شوند. این حیاط امکان بهره مندی از فضای باز را در حریم خلوت خانه و در مقیاسی صمیمانه مهیا می کند. در حقیقت، با قرارگیری در میانۀ خانه بخشی از عرصۀ روزمرۀ زندگی گشته که زیستن زیر پهنۀ آسمان را میسر می کند و لذت از رقص نور و سایه بر دیوارها و در انعکاس آب را به لحظۀ لحظۀ زندگی می آورد.

 معماری خانه کاشان

معماری خانه کاشان

معماری خانه کاشان

شرکت مشاور: دفتر معماری اِسباد

معمار: سپیده مسعودی نژاد

تاریخ: 1389 - 1390

مساحت زمين: 317 مترمربع

مساحت ساخته شده: 415 مترمربع

انتهای پیام/

منبع: Caoi.ir

 

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید