۱۴۰۳/۰۴/۰۴

اضافه شدن ۱۴۱۵ کیلومتر راه روستایی به بخش زیرساخت‌های جاده‌ای کشور / ساماندهی حمل و نقل جاده‌ای و کنترل ناوگان فاقد اسناد حمل

با گذشت بیش از یکسال از روی کار آمدن دولت سیزدهم در وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل جاده‌ای اقداماتی در دستور کار قرار گرفت که می‌توان به اضافه شدن ۱۴۱۵ کیلومتر راه روستایی به بخش زیرساخت‌های جاده‌ای کشور تا ساماندهی حمل و نقل جاده‌ای و کنترل ناوگان فاقد اسناد حمل اشاره کرد.
اضافه شدن ۱۴۱۵ کیلومتر راه روستایی به بخش زیرساخت‌های جاده‌ای کشور / ساماندهی حمل و نقل جاده‌ای و کنترل ناوگان فاقد اسناد حمل
با گذشت بیش از یکسال از روی کار آمدن دولت سیزدهم در وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل جاده‌ای اقداماتی در دستور کار قرار گرفت که می‌توان به اضافه شدن ۱۴۱۵ کیلومتر راه روستایی به بخش زیرساخت‌های جاده‌ای کشور تا ساماندهی حمل و نقل جاده‌ای و کنترل ناوگان فاقد اسناد حمل اشاره کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید