۱۴۰۲/۰۷/۰۴

وزیر راه و شهرسازی استیضاح شود

با شرایط خاصی که بر این روزها حاکم است، تغییر مدیران ناکارآمد و اصلاح سیاست ها و تصمیم ها برای مردم ملموس تر و قابل قبول تر است.
 وزیر راه و شهرسازی استیضاح شود
با شرایط خاصی که بر این روزها حاکم است، تغییر مدیران ناکارآمد و اصلاح سیاست ها و تصمیم ها برای مردم ملموس تر و قابل قبول تر است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟