۱۴۰۳/۰۴/۳۰

وزیر راه و شهرسازی استیضاح شود

با شرایط خاصی که بر این روزها حاکم است، تغییر مدیران ناکارآمد و اصلاح سیاست ها و تصمیم ها برای مردم ملموس تر و قابل قبول تر است.
 وزیر راه و شهرسازی استیضاح شود
با شرایط خاصی که بر این روزها حاکم است، تغییر مدیران ناکارآمد و اصلاح سیاست ها و تصمیم ها برای مردم ملموس تر و قابل قبول تر است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید