۱۴۰۳/۰۴/۳۰

تحولات بازار مسکن در آینده چگونه رقم خواهد خورد؟

تیراژ ساخت و سازهای خصوصی اکنون کاهش داشته و حداقل در کوتاه مدت تکمیل این واحدها به بازار نمی تواند کمکی کند و در نتیجه طرح جهش تولید مسکن حداقل در کوتاه مدت و تا پایان سال ۱۴۰۱ نمی تواند به بازار کمکی کند.
 تحولات بازار مسکن در آینده چگونه رقم خواهد خورد؟
تحولات بازار مسکن در آینده چگونه رقم خواهد خورد؟
تیراژ ساخت و سازهای خصوصی اکنون کاهش داشته و حداقل در کوتاه مدت تکمیل این واحدها به بازار نمی تواند کمکی کند و در نتیجه طرح جهش تولید مسکن حداقل در کوتاه مدت و تا پایان سال ۱۴۰۱ نمی تواند به بازار کمکی کند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید