۱۴۰۲/۰۷/۰۳

تحولات بازار مسکن در آینده چگونه رقم خواهد خورد؟

تیراژ ساخت و سازهای خصوصی اکنون کاهش داشته و حداقل در کوتاه مدت تکمیل این واحدها به بازار نمی تواند کمکی کند و در نتیجه طرح جهش تولید مسکن حداقل در کوتاه مدت و تا پایان سال ۱۴۰۱ نمی تواند به بازار کمکی کند.
 تحولات بازار مسکن در آینده چگونه رقم خواهد خورد؟
تحولات بازار مسکن در آینده چگونه رقم خواهد خورد؟
تیراژ ساخت و سازهای خصوصی اکنون کاهش داشته و حداقل در کوتاه مدت تکمیل این واحدها به بازار نمی تواند کمکی کند و در نتیجه طرح جهش تولید مسکن حداقل در کوتاه مدت و تا پایان سال ۱۴۰۱ نمی تواند به بازار کمکی کند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟