۱۴۰۲/۰۷/۰۳

تامین مسکن با کیفیت در طرح نهضت ملی اولویت دارد

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تاکید کرد: در راستای اولویت دولت برای ساخت مسکن با کیفیت، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نقش موثری در ارتقای کیفی، افزایش طول عمر و کاهش هزینه ها دارد.
 تامین مسکن با کیفیت در طرح نهضت ملی اولویت دارد
تامین مسکن با کیفیت در طرح نهضت ملی اولویت دارد
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تاکید کرد: در راستای اولویت دولت برای ساخت مسکن با کیفیت، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نقش موثری در ارتقای کیفی، افزایش طول عمر و کاهش هزینه ها دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟