۱۴۰۲/۰۷/۰۲

هیجان معکوس در مسکن غرب

تغییرات محسوس در روند تورم مسکن کشورهای غربی باعث شده جای بازنده و برنده در بازار ملک تغییر کند. افزایش نرخ بهره بانکی و همچنین نرخ سود وام خرید مسکن در آمریکا و سپس انگلیس، به فاصله کمتر از ۵ ماه از زمان اجرای این سیاست پولی کلیدی (برای کنترل تورم عمومی)، باعث کاهش تقاضای نوشته هیجان معکوس در مسکن غرب اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
هیجان معکوس در مسکن غرب

تغییرات محسوس در روند تورم مسکن کشورهای غربی باعث شده جای بازنده و برنده در بازار ملک تغییر کند. افزایش نرخ بهره بانکی و همچنین نرخ سود وام خرید مسکن در آمریکا و سپس انگلیس، به فاصله کمتر از ۵ ماه از زمان اجرای این سیاست پولی کلیدی (برای کنترل تورم عمومی)، باعث کاهش تقاضای

نوشته هیجان معکوس در مسکن غرب اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟