۱۴۰۲/۰۷/۱۲

نشست تخصصی با موضوع «کودکان و مدارس آینده»؛ دهمین نشست آرمان شهر کودکان

نشریه تخصصی و مرکز مطالعاتی پژوهشی آرمان شهر کودکان برگزار می کند؛  نشست تخصصی با موضوع: «کودکان و مدارس آینده» میهمانان: • دکتر سمانه تقدیر؛ استادیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران • دکتر هانیه صنایعیان؛ استادیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران * حضور […]
نشست تخصصی با موضوع «کودکان و مدارس آینده»؛ دهمین نشست آرمان شهر کودکان
نشریه تخصصی و مرکز مطالعاتی پژوهشی آرمان شهر کودکان برگزار می کند؛  نشست تخصصی با موضوع: «کودکان و مدارس آینده» میهمانان: • دکتر سمانه تقدیر؛ استادیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران • دکتر هانیه صنایعیان؛ استادیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران * حضور […]

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها