۱۴۰۳/۰۴/۳۰

تشدید برخورد قانونی با مالکین و رانندگان فعال فاقد کارت هوشمند

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار نمود: جهت ساماندهی فعالیت رانندگان بخش حمل و نقل بار در محورهای برون شهری تشدید برخورد با متخلفان فاقد کارت هوشمند با همکاری پلیس راه در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران قرار گرفت.
تشدید برخورد قانونی با مالکین و رانندگان فعال فاقد کارت هوشمند
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار نمود: جهت ساماندهی فعالیت رانندگان بخش حمل و نقل بار در محورهای برون شهری تشدید برخورد با متخلفان فاقد کارت هوشمند با همکاری پلیس راه در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید