۱۴۰۲/۰۷/۰۲

تسریع در خانه دار شدن متقاضیان مسکن ملی در خراسان رضوی

در نشست هماهنگی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی بر تسریع در خانه دار شدن متقاضیان مسکن ملی در خراسان رضوی تاکید کرد.
تسریع در خانه دار شدن متقاضیان مسکن ملی در خراسان رضوی
در نشست هماهنگی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی بر تسریع در خانه دار شدن متقاضیان مسکن ملی در خراسان رضوی تاکید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟