۱۴۰۳/۰۵/۰۳

بزرگترین پروژه نوسازی بافت فرسوده چگونه کلید خورد؟

بزرگترین پروژه نوسازی بافت فرسوده چگونه کلید خورد؟
معاون فنی و اجرایی شرکت سرمایه گذاری شمالغرب با تشریح جزئیات آغاز فرآیند انتخاب سایت اجرای یک پروژه دارای ارزش افزوده گفت: پروژه آیمان با توجه به مطالعات اقتصادی و نیاز منطقه مورد تایید قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید