۱۴۰۲/۰۱/۰۵

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟