۱۴۰۳/۰۴/۳۰

قیمت مسکن در سال 1402 چقدر رشد می کند؟

قیمت ساختمان در سال آینده حدود ۱۴ درصد افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ قیمت مسکن وضعیتی مشابه پسا جهش ۱۴۰۰ و سال جاری خواهد داشت.
 قیمت مسکن در سال 1402 چقدر رشد می کند؟
قیمت مسکن در سال 1402 چقدر رشد می کند؟
قیمت ساختمان در سال آینده حدود ۱۴ درصد افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ قیمت مسکن وضعیتی مشابه پسا جهش ۱۴۰۰ و سال جاری خواهد داشت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید