۱۴۰۳/۰۵/۰۱

ساخت مسکن دولتی با چه موانعی رو به رو است؟

رئیس کانون سراسری انبوه سازان، دو مانع موجود در مسیر ساخت و عرضه مسکن دولتی در قالب طرح یک میلیون مسکن در سال را تشریح کرد.
 ساخت مسکن دولتی با چه موانعی رو به رو است؟
ساخت مسکن دولتی با چه موانعی رو به رو است؟
رئیس کانون سراسری انبوه سازان، دو مانع موجود در مسیر ساخت و عرضه مسکن دولتی در قالب طرح یک میلیون مسکن در سال را تشریح کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید