۱۴۰۱/۰۹/۱۵

با یک سال حقوق پایه چند متر مسکن می توان خرید؟

قدرت خرید حداقل حقوق ظرف یک سال از ابتدای دهه ۷۰ شمسی تا سال ۱۴۰۱ بررسی شد. در سال ۹۵ این رقم به اوج خود که ۲.۲ مترمربع بود، رسید.
 با یک سال حقوق پایه چند متر مسکن می توان خرید؟
با یک سال حقوق پایه چند متر مسکن می توان خرید؟
قدرت خرید حداقل حقوق ظرف یک سال از ابتدای دهه ۷۰ شمسی تا سال ۱۴۰۱ بررسی شد. در سال ۹۵ این رقم به اوج خود که ۲.۲ مترمربع بود، رسید.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید