۱۴۰۱/۰۹/۱۲

بازار مسکن تحت تاثیر جهش نرخ ارز قرار گرفته است

اثر روانی تغییرات قیمت ارز، این روزها به شکل امتناع فروشندگان مسکن از فروش بروز یافته است. واسطه های ملکی در تهران می گویند اگرچه بازار ملک در رکود به سر می برد، طرف عرضه نسبت به فروش احتیاط می کند. این عقب نشینی پس از نوسان اندک قیمت ارز ایجاد شده است.
 بازار مسکن تحت تاثیر جهش نرخ ارز قرار گرفته است
بازار مسکن تحت تاثیر جهش نرخ ارز قرار گرفته است
اثر روانی تغییرات قیمت ارز، این روزها به شکل امتناع فروشندگان مسکن از فروش بروز یافته است. واسطه های ملکی در تهران می گویند اگرچه بازار ملک در رکود به سر می برد، طرف عرضه نسبت به فروش احتیاط می کند. این عقب نشینی پس از نوسان اندک قیمت ارز ایجاد شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید