۱۴۰۲/۰۷/۰۲

معاون وزیر صمت: اقتدار قانونی باید در بازار حاکم شود

معاون وزیر صمت: اقتدار قانونی باید در بازار حاکم شود
معاون وزیر صمت گفت: به دنبال حاکم شدن اقتدار قانونی هستیم و بر انضباط بخشی و قانونی بودن تأکیدداریم و این مهم در بازار و اصناف باید مورد توجه قرار گیرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟