۱۴۰۳/۰۴/۳۰

فلسفه كنترل سيستم مديريت هوشمند (BMS)

پروژه مذكور داراي تاسيسات سرمايشي ، گرمايشي و الكتريكي ميباشد كه اين تجهيزات، لزوم اجراي سيستم هوشمند مديريت ساختمان را براي پروژه نمايان مي كند.
فلسفه كنترل سيستم مديريت هوشمند (BMS)

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار ساخته ها؛ در اين گزارش سعي شده است به بررسي فلسفه كنترل ، اثرگذاري و موارد فني سيستم هوشمند برروي تجهيزات تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان پرداخته شود.

هدف اصلي به كارگيري BMS در ساختمانها بهره گيري از مزاياي اقتصادي و كاهش مصرف انرژي و ايجاد فضاي امن و آرام در آنهاست. عموم مزايا و نتايج بهره برداري از BMS عبارتند از:

 بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي

 بالا بردن عمر مفيد تجهيزات به واسطه كاهش زمان كاركرد آنها و ارائه سيستم كنترلي با قابليت برنامه ريزي زماني عملكرد

 ايجاد محيطي مطلوب براي ساكنان ساختمان

 پايش دائمي كليه اجزاي ساختمان

 مديريت ساختمان در هنگام بروز حوادث

 كاهش چشمگير هزينه هاي مربوط به تعميرات و نگهداري

 امكان گرفتن گزارش هاي آماري از تمامي تجهيزات و عملكرد آنها و با توجه به يكپارچه سازي مديريت تأسيسات و سيستمهاي مختلف درساختمان

 امكان مانيتورينگ و كنترل تمامي نقاط تحت كنترل از طريق يك PC ، موبايل يا اينترنت

 تمام تجهيزات بصورت هماهنگ كاركرده و امكان تداخل و بروز مشكلات ناشي از عدم هماهنگي از بين مي رود

 عدم نياز به پيمانكار دائمي ساختمان

کنترل سیستم مدیریت هوشمند

در اين سيستم به دليل ا ستفاده از پروتكل باز ا ستاندارد، امكان لينك شدن با كليه سيستم هاي شمرده شده در بالا را ايجاد مي نمايد. اجراي چنين سـيسـتم جامعي در بهترين حالت باعث كاهش 30 درصـدي مصـرف انرژي در سـاختمانها مي شـود. اما اسـتفاده از سـيسـتمهاي يكپارچه نسـبت به سيستمهاي مجزا 15 درصد قابليت بالاتري ايجاد ميكند.

تجهيزات ســخت افزاري و نرمافزار در اين پروژه برند Schneider ســاخت كشــور آلمان و كنترلرهاي مربوطه داراي پروتكل BACnet و به صــورت IP Over Bacnet به همديگر مت صل ميگردند.اجراي سي ستم مديريت هو شمند موتورخانه و تا سي سات تهويه مطبوع پروژه، براساس ليست نقاط كنترلي طراحي شده از سمت كارفرما، مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با توجه به موارد ا شاره شده ن سبت به برر سي فل سفه كنترل سي ستم مديريت هوشمند در هر تجهيز ميپردازيم.

تجهيزات مكانيكي مرتبط با سيستم مديريت هوشمند

موتورخانه مجموعه، نقش مهمي در تامين آسايش حرارتي بازديد كنندگان و صاحبين مجموعه دارد ، تا جايي كه از آن به عنوان “ قلب ساختمان “ نام برده اند. در اين ميان كنترل تاسيسات سرمايشي و گرمايشي به دليل اينكه سهم بسزايي از مصرف انرژي ساختمان را به خود اختصاص داده اند ، بسيار حايز اهميت هستند و براي دستيابي به عملكرد مطلوب بايد با دقت مديريت شوند.

كنترل هوشمند موتورخانه، مجموعه اي است متشكل از سنسورها، رله ها و پردازشگر هوشمند (مغز متفكر سيستم) جهت ثبت و كنترل عملكرد تجهيزات موتورخانه كه براساس تخمين بارحرارتي لحظه اي مورد نياز فضاهاي داخلي ساختمان عمل مي كند. شناسايي و تخمين بار حرارتي مورد نياز فضاهاي ساختمان در هر لحظه، با اطلاعات آب و هوايي جمع آوري شده توسط سنسورهايي كه در فضاهاي داخلي و خارج ساختمان نصب شده اند، صورت مي گيرد.  سيستم كنترلي هوشمند در موتورخانه بر روي تجهيزات اصلي، بويلر ، چيلر ، منبع آب گرم مصرفي ، برج خنك كن و سيستم پمپاژ آب، مخازن آب، منابع انبساط و .... در نظر گرفته مي شود.

سيستم پمپاژ آب،

سيستم پمپاژ آب

1 .بويلر

 جهت اجراي سيستم كنترل براي بويلرهاي سنتي در موتورخانه ساختمان موارد زير مدنظر ميباشد؛

- مانيتورينگ وضعيت كاركرد بويلرها

- اعلام هشدار در صورت بروز خطا در هريك از بويلر هاي ساختمان

- امكان كنترل مشعل و براساس دماي محيط خارجي ساختمان ودماي آب گرم برگشتي از ساختمان

- مانيتورينگ و ثبت دماي آب گرم رفت و برگشت هر بويلر به صورت مجزا

- مانيتورينگ دماي گاز خروجي از اگزاست

- امكان جابه جا نمودن بويلر هاي پايه بر اساس برنامه زمان بندي تعريف شده

2 .چيلر

 در موتورخانه ساختمان براي كنترل و مانيتورينگ چيلر، موارد زير در نظر گرفته شده است.

- نصب سنسورهاي دمايي و مانيتورينگ و ثبت دماي آب سرد ورودي و خروجي از هر چيلر.

- نصب سنسورهاي دمايي و مانيتورينگ ميزان دماي آب ورودي و خروجي از برج هاي خنك كننده. (در صورت استفاده از چيلرهاي آب خنك)

- اعلام خرابي مشعل (در صورت استفاده از چيلرهاي شعله مستقيم).

- نصب سنسورهاي گردش سيال Sensor Flow و مانيتورينگ گردش سيال از سيستم هوشمند مركزي.

- امكان مانيتوريگ پارامتر هاي چيلر از طريق پروتكل استاندارد MODBUS

- مانيتورينگ وضعيت كاركرد چيلر.

- اعلام هشدار از سيستم مانيتورينگ مركزي در صورت ايجاد هرگونه خطا.

3 .پمپهاي سيركولاسيون

 پمپهاي سيركولاسيون وظيفه سيركلاسيون آب را در تمامي پايانههاي سرمايشي و گرمايشي ساختمان و تجهيزات تاسيساتي بر عهده دارند كه

موارد زير در آن كنترل مي شود:

- امكان مانيتورينگ وضعيت راهاندازي به صورت دستي و يا اتوماتيك

- امكان مشاهده بروز خرابي و اعلام هشدار برروي نرمافزار سيستم مديريت هوشمند ساختمان

- مشاهده وضعيت راه اندازي و روشن و يا خاموش بودن هر پمپ در نرمافزار گرافيكي

- امكان استفاده از برنامه زماني از پيش تعيين شده جهت تغيير پمپهاي پايه و رزرو

- امكان ثبت و مانيتورينگ دما رفت و برگشت هدر رفت پمپ ها

- امكان ثبت و مانيتورينگ فشار هدر.

- نصب سويچ هاي اختلاف فشار (DP (و مانيتورينگ عملكرد صحيح پمپ ها از سيستم مركزي

4 .پمپهاي بوستر

 پمپهاي بوستر وظيفه تامين فشار آب مصرفي و سيستم اطفا حريق ساختمان را برعهده دارد كه موارد زير در آن كنترل مي شود:

- امكان مانيتورينگ و ثبت ميزان فشار هدر رفت آب

5 .كنترل مخازن

- كنترل و مانيتورينگ سطح سيال مخازن مختلف (در 3 سطح پايين، ميانه، و بالا)

- اطلاع رساني در صورت كاهش ارتفاع سطح مخزن.

6 .كنترل منابع انبساط

- كنترل و مانيتورينگ سطح مخزن انبساط باز با نصب سنسور غوطه وري و اعلام هشدار از سيستم مركزي در صورت بروز سر ريز آب.

- كنترل و مانيتورينگ فشار مخازن انبساط بسته.

7 .آب گرم مصرفي

- ثبت و مانيتورينگ دماي آبگرم بهداشتي ارسالي براي مصرف ساكنين ساختمان.

- اعلام هشدار از سيستم مانيتورينگ مركزي در صورت افزايش و كاهش بيش از حد دماي آب گرم بهداشتي.

8 .هوشمندسازي برج خنك كن

- نصب سنسورهاي دمايي، ثبت و مانيتورينگ دماي آب ورودي خروجي از برج.

- كنترل كاركرد برج با توجه به شرايط چيلر، شرايط محيط و نياز ساختمان از طريق سيستم مديريت مركزي

- مانيتورينگ وضعيت كاركرد هر برج.

- كنترل كاركرد فن از طريق نصب اينورتور و تنظيم دور فن با توجه به ميزان دماي خروجي آب از برج.

- اطلاع رساني در صورت بروز خرابي در الكتروفن.

9 .هواساز

كنترل كاركرد هواسازها نقش موثري در كيفيت شرايط آسايشي و مصرف انرژي ساختمان ايفا مينمايد. در اجراي سيستم BMS هواسازها موارد زير

در نظر گرفته ميشود.

- قابليت ارسال فرمان روشن و خاموش به فن هر هواساز

- مانيتورينگ وضعيت كاركرد الكترو فن

- اعلام هشدار در صورت بروز خرابي در الكتروفن

- مانيتورينگ وضعيت راه اندازي الكترو فن، به صورت دستي يا اتوماتيك

- مجهز به سنسور آنتي فريز جهت جلوگيري از يخ زدگي كويل و مانيتورينگ اعلام هشدار، در صورت خطر يخ زدگي كويل ، سيستم كنترل هواساز به صورت اتوماتيك خاموش شده و تا زمان رفع شرايط يخ زدگي، هواساز اجازه روشن شدن نخواهد داشت.

- قابليت فرمان به شيرهاي كنترلي كويل آب سرد و كويل آب گرم

- دماي هواي ورودي به ساختمان بر اساس دماي مورد نظر اپراتور تنظيم گرديده و بر آن اساس شير هاي كنترلي كويل هاي آب گرم و كويل آب

سرد هواساز به صورت اتوماتيك كنترل شده و با افزايش و كاهش دبي آب ورودي به كويل هاي سرمايشي و گرمايشي، دماي هواي رفت دلخواه را تنظيم مي نمايد. در فرايند كنترل باز و بسته شدن شير هاي كنترلي از سنسورهاي دماي محيط، دماي برگشت و سنسور دماي رفت استفاده مي شود.

- مجهز به سنسور اختلاف فشار جهت مانيتورينگ افت فشار فيلترها در خصوص زمان تعويض و يا شستشوي فيلتر

- كنترل دمپر كانال برگشت و هواي تازه بر اساس دما و رطوبت نسبي هواي بازگشتي و هواي تازه ورودي به هواساز اندازهگيري شده و با هم قياس ميگردد. در فصول گرم چنانچه دما و رطوبت هواي بازگشتي بيشتر از دما و رطوبت هواي خارج باشد با كنترل دمپر كانالي، هواي بازگشتي به خارج هدايت شده و صرفا هواي تازه وارد محفظه اختلاط هواساز ميگردد. همچنين با توجه به دماي تنظيمي هواي خروجي از هواساز شير سه راهه نيز كنترل ميگردد. در فصول سرد نيز چنانچه دما و رطوبت هواي بازگشتي كمتر از دما و رطوبت هواي خارج باشد سناريوي اشاره شده اجرا ميگردد.

- اندازه گيري و مانيتور دماي و رطوبت نسبي هواي تازه و هواي برگشت

- نصب سنسورهاي دمايي و مانيتورينگ دماي هواي ورودي خروجي از هر هواساز

هواساز

هواساز

10.اگزاست فن هاي ساختمان

- - مانيتورينگ كاركرد اگزاست فن ها

- - مانيتورينگ وضعيت راه اندازي به صورت دستي يا اتوماتيك الكترو فن ها

- - مانيتورينگ خرابي فنها

- - امكان روشن و خاموش كردن فن ها

11 .الكتروفنهاي فشار مثبت راه پله

 جهت كنترل دود در مجموعه و جلوگيري از نفوذ آن به پلههاي فرار به هنگام ايجاد حريق از فنهاي فشار مثبت راه پله استفاده شده است.

- - مانيتورينگ كاركرد اگزاست فن ها

- - مانيتورينگ وضعيت راه اندازي به صورت دستي يا اتوماتيك الكترو فن ها

- - مانيتورينگ خرابي فنها

- - امكان روشن و خاموش كردن فن ها

انتهای پیام/

 

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید