۱۴۰۲/۰۷/۰۴

استان اردبیل به احداث ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه نیاز دارد

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت : برای توسعه راهها استان اردبیل به احداث ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه نیاز دارد.
استان اردبیل به احداث ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه نیاز دارد
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت : برای توسعه راهها استان اردبیل به احداث ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه نیاز دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟